- The background images used on this page are not royalty-free. Please use images from your own collection.  
 
- The page SAMPLE is a "hidden" page that contains sets of elements grouped into "sections": Title + photo, Icons + text, text + icons + video, etc...  
 
Select the section that best fits the design desired and copy/paste it onto your page (to “paste” in a specific location, right-click and choose Paste). Be sure to take the entirety of the section by selecting its external container (the one containing the background image or color). 
 
- Important: each "section" must have one, and only one, inner container (element group) for the section content. The outer margins of this sub-container set minimum distances from section boundaries.
 
- The "Horizontal" button in the "Selection" menu controls the automatic centering of an element. 

- To change the order of elements - i.e. place an element below another in a "relative" positioned container (like most of the content in the sections), use the Element Explorer on the left: green "arrow buttons" will appear when it is possible to change the order. Icons under an element and above the element group allow to put elements onto the same "line" and modify alignment.
 
- The entire header menu can be modified in its dedicated Layer (e.g. "Base_MenuRetractable"; simply change the page’s Layer to use a different menu). Use this to modify menu links (by copy/pasting existing links), change the colors etc. Note that these elements are pre-programmed to work with one another, so try to avoid “dragging” new ones on that could disrupt the general responsive behavior of the menu (favor using copy & paste).
 
- For more information, please consult the Wiki:  
 
http://wiki.openelement.com/en/index.php?title=Responsive_Templates_%22Centered%22
 
Please delete this notice before publishing the final version of your website.

To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Program PetroPlus®, to oferta dla rzetelnych firm, stawiających na jakość, które kierują się w swojej działalności zasadami fair play.
Uczestnictwo w programie wzmacnia zaufanie i buduje pozytywne relacje biznesowe. PetroPlus® skupia przedsiębiorstwa weryfikujące i uznające wiarygodność kontrahentów. 

Program PetroPlus® jest inicjatywą promującą rzetelność, wiarygodność oraz postawę projakościową w biznesie. Uczestnicy programu otrzymują certyfikat jakości, potwierdzający, że oferowane produkty i usługi spełniają wszelkie wymagania, a ich jakość jest kontrolowana na każdym etapie.  
Uczestnictwo w programie stanowi istotny argument przemawiający za zwiększeniem zaufania klientów i partnerów handlowych. Jednocześnie kreuje korzystny wizerunek biznesowy.

    Certyfikat zaufania
Petro Plus
W obecnej sytuacji rynkowej, jednym z najcenniejszych towarów stała się marka. Jest to symbol zaufania klientów i gwarancja jakości, jako często najważniejszej z cech. Właśnie cechą każdej ze znanych marek jest wysoka jakość wyrobów czy też usług, które one reprezentują. Charakterystyczne jest to, że znane marki nie są kojarzone z produktami szczególnie atrakcyjnymi cenowo, lecz podstawą jej istnienia jest jakość. 
Można wręcz uznać pojęcie marki jako synonim jakości. Wszystkie nowoczesne firmy, bez względu na profil swojej działalności dążą do osiągania założonych wcześniej celów. Jednocześnie zakładają zasadę bezpiecznego rozwoju. I tu również powinno pojawić się pojęcie jakości w kontekście bezpieczeństwa. Zarówno tego wewnętrznego jak zewnętrznego, czyli postrzeganego przez potencjalnych kontrahentów. Bardziej, czy mniej świadomie, każda z firm buduje bezpieczeństwo. Najefektywniej można je budować w sposób planowy i konstruktywny. W zależności od specyfiki reprezentowanej działalności, należy dobrać takie mechanizmy, które umożliwią kontrolę i możliwość sprawdzenia założonych celów.  
Istotnym elementem jest wyróżnienie na tle konkurencji oraz prawo do posługiwania się logogotypem programu.

Certyfikat zaufania
Jakość w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest najlepszą inwestycja i uniwersalną wartością. I tak jak każdą inwestycją należy zarządzać nią strategicznie. Długofalowe planowanie, kontrolowanie i ocena stają się ważnym elementem zarządzania całym przedsiębiorstwem. Z tego też względu należy monitorować proces jakości w takim stopniu, w jakim jest to zasadne. PetroPlus® dysponuje takimi narzędziami, przez co w sposób znaczący może wspierać ten proces. Dostarczamy rozwiązania procesów, dzięki którym obraz jakości staje się jasny i przejrzysty.
Certyfikat zaufania
Korzyści z przystąpienia do programu wynikają bezpośrednio ze zwiększeniem zaufania klientów i partnerów. Potwierdzenie uczestnictwa w programie dowodzi zachowania najwyższych standardów w zakresie jakości. Dzięki temu można łatwiej pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz zwiększyć zaufanie w zakresie jakości. Program zapewnia możliwość kontroli na każdym etapie procesów logistycznych stosowanych w firmie. Do dyspozycji uczestników pozostają podstawowe narzędzia umożliwiające kontrolę, również postaw proekologicznych. 
Istotnym elementem jest wyróżnienie na tle konkurencji oraz prawo do posługiwania się logogotypem programu.
Dzięki temu zyskuje się nowe, skuteczne narzędzie promocyjne. 
 Dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie jakości stosowanych towarów. 
Podnoszenie kwalifikacji personelu w trakcie szkoleń organizowanych do pracowników. Uczestniczące w nich osoby podnoszą swoją kompetencję i kwalifikacje, co znacząco przekłada się na jakość obsługi. Zdobywają również wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów obrotu produktami naftowymi, jak i podstawowe elementy wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania. 
 
Partnerzy projektu uzyskują dostęp do danych dotyczących badań ankietowych, w zakresie potrzeb konsumentów, organizowanych przez i-Petrol Sp. z o.o.
Program PetroPlus®, to również wspólne akcje promocyjne nakierowane na prezentacje przedsiębiorstwa prowadzone wspólnie z pracownikami i-Petrol Sp. z o.o.
W ramach programu planowane jest organizowanie wspólnych spotkań mających na celu omawianie istotnych elementów prowadzenia działalności w branży paliwowo-smarowniczej.  
Uczestnictwo w programie uprawnia do: 
- uzyskania certyfikatu zaufania PetroPlus 
- posługiwania się logotypem programu 
- korzystania z materiałów promocyjnych PetroPlus 
- zamieszczania informacji promocyjnej na stronach internetowych programu 
- korzystania z zaplecza laboratoryjno-badawczego 
- dostępu w zakresie nowopowstałych wymagań prawnych, krajowych i unijnych 
- pozyskiwania kontaktów krajowych i międzynarodowych biznesowych

Dla kogo?
Zapewnienie właściwej jakości oferowanych i stosowanych paliw powinno stać sie gwarantem właściwego funkcjonowania. Wbrew pozorom, zapewnienie tego warunku nie jest sprawa ani łatwą ani oczywistą. Dodatkową komplikację mogą stanowić zmieniające się wymagania w świetle prawa jak i technologii. Sprostanie tym wymogom powoduje konieczność ciągłego śledzenia trendów na rynku jak i umiejętności interpretacji. Ponieważ przekrój użytkowników, sposób wykorzystania benzyn i olejów jest niezwykle szeroki, zachodzi potrzeba właściwej oceny przydatności i jakości produktu. Ponieważ to właśnie jakość jest obok ceny najbardziej znaczącym elementem podczas eksploatacji paliw.
● Firmy zajmujące sie sprzedażą i obrotem paliwami płynnymi  (bazy paliwowe, stacje paliw) 
● Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności paliwa na obsługę własnej floty samochodowej, 
● Serwisy samochodowe (serwisy naprawcze) 
● Serwisy mechaniczne (punkty naprawy maszyn i urządzeń) 
● Firmy transportowe. 
● Przedsiębiorstwa użytkujące i wykorzystujące produkty naftowe  w swojej działalności.
Podstawą właściwej oceny przydatności do stosowania oraz spełnienia wymogów prawnych są najczęściej badania laboratoryjne. W zasadniczej mierze, dokładna specyfika paliw określona została w normach europejskich PN-EN 228 dla benzyn oraz PN-EN 590 dla olejów napędowych. Zawarte w tych dokumentach wymagania są w chwili obecnej tożsame z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Z racji, że stawiamy na rozwój i innowację laboratorium prowadzi własną pracę naukową związaną z kontrolą jakości paliw oraz metodologią badania właściwości produktów ropopochodnych.
Nasze laboratorium posiada certyfikat nr AB 1653 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na badanie paliw płynnych oraz pobieranie próbek.
Jesteśmy również członkiem Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB, który jest największą w Europie organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych. i-Petrol jest członkiem klubu POLLAB nr 924.
KONTAKT
Masz pytania?     Skontaktuj się z nami 
Program Petro-Plus 
 
Telefon: 32 739 08 10 
Telefon: 882 079 490 
Mail: kontakt@petro-plus.pl 
 
i-Petrol Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 227, 
40-600 Katowice 

 Laboratorium: 
32 739 08 10 
882 079 439 
laboratorium@i-petrol.pl 

 Dział handlowy: 
882 079 490 
marketing@i-petrol.pl